TIETOSUOJASELOSTE
25.5.2018 alkaen

Rekisterinpitäjä

Veljekset Wahlstén Oy

Y-tunnus: 2724567-3
Vieterikatu 1
15700 Lahti

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakasrekisteripäällikkö

Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti

Puhelin: 0400 478 110

Rekisterin nimi

Veljekset Wahlstén Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”Veljekset Wahlstén Oy:n asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Veljekset Wahlstén Oy:n laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Veljekset Wahlstén Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot ja yksilöivät tunnisteet:

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja, kuten

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiassa asiakkaan ilmoittamat tiedot. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Veljekset Wahlstén Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. Veljekset Wahlstén Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kohdassa 2. mainituin yhteystiedoin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää Veljekset Wahlstén Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse tai kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Veljekset Wahlstén Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

Veljekset Wahlstén Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Veljekset Wahlstén Oy:n yhteistyökumppani voi tukea Veljekset Wahlstén Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Veljekset Wahlstén Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Veljekset Wahlstén Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.